Sprawy rozpoczęte w 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wodzierady, 2012-04-20 Znak: ROŚ.6220.1.5.2012 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 123 ustawy a...

INFORMACJA o wydaniu decyzji

Wodzierady, 2012-05-21 Znak: ROŚ.6220.1.8.2012 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję,...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - przedsięwzięcie polegające na transporcie, zbieraniu przechowywaniu, produkcji, oraz odzysku palet drewnianych, a także recyklingu odpadów drewnianych na działce nr 147/1 w m. Marianów – obręb Mauryców-Marianów, Gm. Wodzierady”.

Wodzierady, dnia 27 stycznia 2012 r. Znak: ROŚ.6220.1.2.2012 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania...