Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wodzierady o przystąpieniu do sporządzenia: – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Kwiatkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Leśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wodzierady, dnia 22 stycznia 2016 r.

GG.6721.1.2016

GG.6721.2.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wodzierady

o przystąpieniu do sporządzenia:

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Kwiatkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Leśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wodzierady:

1)    uchwały Nr VIII/109/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Kwiatkowice;

2)    uchwały Nr VIII/110/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Leśnica.

 

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów planów zostaną sporządzone prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiotem projektów planów będzie ustalenie przeznaczenia terenów, określenie sposobów zagospodarowania przestrzeni wynikających z polityki przestrzennej gminy, w tym warunków zabudowy i zagospodarowania terenów.

            Każdy ma prawo składać wnioski do planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 24 lutego 2016 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: urzad@wodzierady.pl

            Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wodzierady.

 

Z niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Wodzierady

                                                                                              Renata Szafrańska

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2016 07:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 857
22 stycznia 2016 07:28 Kamil Wodziński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)