Deklaracja na podatek leśny

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 Prawidłowo wypełniony formularz deklaracji na podatek leśny. 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady, 

W godzinach : poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Termin i sposób załatwienia

Złożenie deklaracji w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku  


 Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych obowiązane są składać,  organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny. Skorygować deklaracje w przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu. 

Podstawa prawna

 art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Dorota Janas

Pokój nr 1, parter

 

tel. (43) 677 49 67, (43) 677 33 22 w. 17, (43) 677 33 23 w. 17 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2017 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 248
05 września 2017 14:18 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych sprawy.
05 września 2017 14:18 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych sprawy.
05 września 2017 14:16 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych sprawy.