Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Załączniki:

  • dowód uiszczenia opłaty 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady. Sekretariat w godzinach: poniedziałek 900 - 1700, wtorek-piątek 700 - 1500

Opłaty

  • Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych jest bezpłatne.
  • Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie, organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku(Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1415) oraz zarządzeniem Nr 1/2017 Wójta Gminy Wodzierady.
  • Wysokość opłat za wyszukanie i skopiowanie dokumentów została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415).

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Gminy Wodzierady lub do kasy Urzędu Gminy w Wodzieradach mieszczącej się w Wodzieradach 24, z dopiskiem „Opłata za dostęp do informacji o środowisku". 

Termin i sposób załatwienia

  • Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów
  • w sprawach szczególnie uzasadnionych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  • w przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 11 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2016r., poz.353 ze zmianami) art. 8-28
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku(Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1415)
  • ustawy o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. 2016r., poz. 1764) 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady.

Inne informacje

Referent ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, parter p.3,

tel.:

(43) 677 49 72,

(43) 677 33 22 wew. 22

(43) 677 33 23 wew. 22

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Odbiór informacji za pośrednictwem poczty lub osobiście. 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2017 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 245
02 czerwca 2017 13:51 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
02 czerwca 2017 13:51 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
02 czerwca 2017 13:50 Kamil Wodziński - Utworzenie sprawy.