Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Załączniki:

  • kopia książeczki zdrowia psa z danymi osobowymi właściciela psa oraz numerem identyfikacyjnym psa;
  • aktualne świadectwo szczepienia psa przeciw wściekliźnie (dotyczy psów powyżej 3 miesiąca życia);
  • kopia dowodu opłaty od posiadania psa na rok bieżący, bądź informacja o zwolnieniu z tej opłaty;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku złożenia kopii, należy dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady. Sekretariat w godzinach: poniedziałek 900 - 1700, wtorek-piątek 700 - 1500

Opłaty

  • 82,00 zł – opłata skarbowa za wydane zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Gminy Wodzierady lub do kasy Urzędu Gminy w Wodzieradach mieszczącej się w Wodzieradach 24, podając tytuł opłaty.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Podstawa prawna

  • art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687) w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Inne informacje

osoba odpowiedzialna:

Referent ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,  parter, p.3,

tel.:

(43) 677 49 72,

(43) 677 33 22 wew. 22

(43) 677 33 23 wew. 22

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2017 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 284
01 marca 2017 11:58 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
01 marca 2017 11:57 Kamil Wodziński - Utworzenie sprawy.