Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia.
Załączniki:

  • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu na środowisko 3 egz. + wersja elektroniczna.
  • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia 3 egz. + wersja elektroniczna.
  • wypis z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  • poświadczone przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem przedsięwzięcia oraz obejmującej obszar oddziaływania.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady. Sekretariat w godzinach: poniedziałek 900 - 1700, wtorek-piątek 700 - 1500

Opłaty

  • 205,00 zł – opłata skarbowa za wydane decyzji środowiskowej
  • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Gminy Wodzierady lub do kasy Urzędu Gminy w Wodzieradach mieszczącej się w Wodzieradach 24, tytułem decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia (nazwa, adres).

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 3 miesięcy, w sprawach szczególnie skomplikowanych 6 miesięcy.

Podstawa prawna

  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, art. 104, (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23  z późn. zm.)
  • Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353): art. 71.1.2., art. 72.1, art. 73.1, art. 74.1, art. 3 ust. 1 pkt 5) - co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia, art. 66 – zawartość raportu.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Inne informacje

osoba odpowiedzialna:

Referent ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, parter p.3,

tel.:

(43) 677 49 72,

(43) 677 33 22 wew. 22

(43) 677 33 23 wew. 22

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2017 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 269
01 marca 2017 11:59 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych sprawy.
01 marca 2017 11:53 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
01 marca 2017 11:53 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.