Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

98-105 Wodzierady

Telefon

(043) 677 36 99

Strona bip

Stanowiska

Kierownik GOPS

Pracownik socjalny - st. referent ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Procownik socjalny

referent ds obsługi księgowej - przyjmuje i rozpatruje wnioski o ustalenie uprawnień do stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

Godziny pracy

poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek – piątek 7.00 – 15.00

Komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach uprzejmie informuje, iż od 1 maja br. uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza. Tym samym umożliwiamy wnoszenie podań i wniosków:

1. Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego.
2. Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.
3. Wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.
4. Wniosek o przyznanie świadczenia z zakresu pomocy społecznej oraz innych czynności w postaci elektronicznej pod adresem:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ogólne informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach jest wyodrębnioną gminną jednostką organizacyjną powołaną do bezpośredniego organizowania i wykonywania zadań pomocy społecznej na terenie gminy Wodzierady.

Ośrodek działa na podstawie:
1.ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z późn. zm.)
2.ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z 2004 r. z późn. zm.)
3.statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
4.innych przepisów wykonawczych mających zastosowanie do działania Ośrodka.

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.”- art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

„Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka” - art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Zadania

Ośrodek wykonuje zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej.

I. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1.opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2.sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3.udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
4.przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
7.przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8.przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
9.opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
10.praca socjalna,
11.organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
12.prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
13.tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
14.dożywianie dzieci,
15.sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16.kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
17.sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
18.utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

II. Do zadań własnych gminy należy:
1.przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2.przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
3.prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
4.podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

III.Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1.osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,00 zł. zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
2.osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,00 zł. zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1.ubóstwa,
2.sieroctwa,
3.bezdomności,
4.bezrobocia,
5.niepełnosprawności,
6.długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7.przemocy w rodzinie,
8.potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9.bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10.braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
11.trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12.trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13.alkoholizmu lub narkomanii,
14.zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15.klęski żywiołowej lub ekologicznej,

„Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu” - art. 102 ustawy o pomocy społecznej

„Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.” - art. 109 ustawy o pomocy społecznej.

„W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia.” - art. 100 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

„W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.” - art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Wzór kwestionariusza wywiadu określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 77 poz. 672)

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:
1.dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
2.skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu) – w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego,
3.dokumentów określających statut cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
4.decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
5.orzeczenia komisji ds. Inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed 1 września 1997 roku, orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej.
6.Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
7.zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
8.zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo o okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informację o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
9.zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych
10.dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
11.zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
12.zaświadczenia wystawionego przez szkole potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,
13.decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
14.decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,
15.zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
16.zaświadczenia zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej składce na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
17.zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającego informacje o wysokości:

przychodu,
kosztów uzyskania przychodów,
różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł,
odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,
należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,
odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

18.zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wraz z dowodem opłacenia składek w ZUS.
19.Oświadczeni o uzyskaniu dochodu w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie,
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
20.Oświadczenie o uzyskaniu dochodu w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.
21.Zaświadczenie lub decyzja organu wypłacającego świadczenie pieniężne,
22.Oświadczenie o stanie majątkowym.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany:
1.kierować się zasadami etyki zawodowej,
2.kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
3.przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę i grupę,
4.udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
5.zachować w tajemnicy uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

Ośrodek Pomocy Społecznej w celu pełnej i prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej utrzymuje stały kontakt i współpracę na zasadzie partnerstwa z kuratorami sądowymi (zawodowymi i społecznymi), Policją, szkołami, placówkami szkolno – wychowawczymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2011 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5460
18 czerwca 2018 11:29 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych jednostki.
05 kwietnia 2013 11:04 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych jednostki.
05 marca 2013 08:55 Kamil Wodziński - Aktualizacja danych stanowiska: Pracownik socjalny - st. referent ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.