Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYNIKU IV PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 maja 2018r.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014., poz.1490) informuję, że w dniu 23 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wodzieradach został przeprowadzony czwarty przetarg ustny nieograniczony...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa drogi gminnej nr 103406E Adolfów - Elodia - Pelagia - Stanisławów na odcinku od km 0+000 do km 1+680"

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach – etap II”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach – etap II.”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie Gminy Wodzierady w 2018 roku.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy w Wodzieradach informuje o wynikach zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia: ‘Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wodzierady w 2018 roku oraz zapewnienie im opieki w schronisku...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz od km 0+720,00 do km 1+220,00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu z siedzibą w Marianowie 12A na terenie działki nr 197/1