Podanie o umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Podanie o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących oraz potwierdzającymi okoliczności, na które podatnik powołuje się w podaniu 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,

 

W godzinach : poniedziałek 900-1700, wtorek-piątek 700-1500

Opłaty

Złożenie podania i wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę zwolnione jest od obowiązku uiszczenia opłat. 

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wpływu podania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

 

Zgodnie z art. 67a § 1 pkt.3 i art. 67b Ordynacji podatkowej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę. Umarzanie zaległości podatkowych/odsetek za zwłokę na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy publicznej, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Beneficjentem pomocy publicznej jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną, który otrzymał lub ma otrzymać pomoc publiczną.

Zaległością podatkową jest podatek nie zapłacony w terminie płatności (art.51 ustawy). Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę.

Zainteresowany składa podanie o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie. 

Podanie powinno zawierać dokładne określenie rodzaju zaległości podatkowych, których podanie dotyczy oraz wskazanie okresu za jaki zaległość podatkowa jest należna, wskazanie okoliczności stanowiących ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniających zastosowanie ulgi w postaci umorzenia, wskazanie osoby, od której pochodzi podanie oraz jej adresu. 

Podatnik będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, ani działalności rolniczej składa podanie o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę wraz z uzasadnieniem i dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących ( zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia z Urzędu Pracy, karta informacyjna z opieki społecznej, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym, inne dokumenty mające wpływ na sytuację materialną) oraz potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.  

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są dołączyć do podania informację o rodzaju prowadzonej działalności, wszystkie zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa (np. tzw. „bilans”, sprawozdanie F-01, rachunek zysków i strat, wykaz zobowiązań i należności, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub opatrzone datownikiem kopie rozliczeń z US, oświadczenie o stanie majątkowym itp.), a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa obowiązane są dołączyć do podania informację oraz zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis udzielonej im w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty przedstawiające sytuację ekonomiczną prowadzonego gospodarstwa, a rolnicy indywidualni również dokumenty przedstawiające sytuację materialną podatnika i osób wspólnie z nim zamieszkujących, a także inne dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie. 

Ważne: 

 

Przedmiotem postępowania o umorzenie może być jedynie zaległość podatkowa, tj. podatek, którego termin płatności już upłynął. 

Podstawa prawna

-Art. 67a § 1 pkt. 3 i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 201 z późn. zm.),

 

-Art.1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wodzierady w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Inne informacje

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Dorota Janas

Pokój nr.1, parter

 

tel. (43) 677 49 67, (43) 677 33 22 w. 17, (43) 677 33 23 w. 17

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2017 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Wodziński
Ilość wyświetleń: 323
05 września 2017 09:59 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
05 września 2017 09:59 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.
05 września 2017 09:58 Kamil Wodziński - Dodanie załącznika.